نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 10
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 191
صفحه 1 از 10
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Kahikatea
Podocarpaceae
 
Rimu
Podocarpaceae
 
Cock's Foot
Gramineae
 
Button Grass
Gramineae
 
Marsh Orchid
Orchidaceae
 
Spotted Orchid
Orchidaceae
 
Dahlia
Compositae
 
Dahlia
Compositae
 
-
Leguminosae
 
White Prairie Clover
Leguminosae
 
White Prairie Clover
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Purple Prairie Clover
Leguminosae
 
Thrumwort
Alismataceae
 
-
Thymelaeaceae
 
Lilac Daphne
Thymelaeaceae
 
Flax-Leaved Daphne
Thymelaeaceae
 
-
Thymelaeaceae
 
Spurge Laurel
Thymelaeaceae
 
Mezereon
Thymelaeaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 191
صفحه 1 از 10