نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 75
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 336
صفحه 1 از 17
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Squirting Cucumber
Cucurbitaceae
 
Echinacea
Compositae
 
Cone Flower
Compositae
 
Echinacea
Compositae
 
Jungle Rice
Gramineae
 
Barnyard Millet
Gramineae
 
Japanese Millet
Gramineae
 
Wild Cucumber
Cucurbitaceae
 
-
Umbelliferae
 
-
Compositae
 
Globe Thistle
Compositae
 
Globe Thistle
Compositae
 
-
Compositae
 
Viper's Bugloss
Boraginaceae
 
Han Lian Cao
Compositae
 
-
Thymelaeaceae
 
Nepalese Paper Bush
Thymelaeaceae
 
Paperbush
Thymelaeaceae
 
Koda Tree
Ehretiaceae
 
Anaqua
Ehretiaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 336
صفحه 1 از 17