نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 15
پهنای کانوپی (متر)
0 - 10
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 250
صفحه 1 از 13
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Orchidaceae
 
-
Orchidaceae
 
-
Boraginaceae
 
Silky Hakea
Proteaceae
 
Sweet Hakea
Proteaceae
 
-
Proteaceae
 
Spurred Gentian
Gentianaceae
 
-
Ranunculaceae
 
Silver-Bell Tree
Styracaceae
 
Sea Purslane
Chenopodiaceae
 
Salt Tree
Leguminosae
 
-
Chenopodiaceae
 
Salt Tree
Chenopodiaceae
 
Witch Hazel
Hamamelidaceae
 
-
Compositae
 
Spiny Ironplant
Compositae
 
Coral Pea
Leguminosae
 
-
Scrophulariaceae
 
-
Scrophulariaceae
 
-
Scrophulariaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 250
صفحه 1 از 13