نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 20
پهنای کانوپی (متر)
0 - 10
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 110
صفحه 1 از 6
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Rocket Candytuft
Cruciferae
 
Candytuft
Cruciferae
 
-
Flacourtiaceae
 
-
Aquifoliaceae
 
Holly
Aquifoliaceae
 
-
Aquifoliaceae
 
Cassine
Aquifoliaceae
 
-
Aquifoliaceae
 
Large Gallberry
Aquifoliaceae
 
Horned Holly
Aquifoliaceae
 
Japanese Holly
Aquifoliaceae
 
Inkberry
Aquifoliaceae
 
Mochi Tree
Aquifoliaceae
 
Tarajo
Aquifoliaceae
 
-
Aquifoliaceae
 
American Holly
Aquifoliaceae
 
-
Aquifoliaceae
 
-
Aquifoliaceae
 
-
Aquifoliaceae
 
-
Aquifoliaceae
 
6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 110
صفحه 1 از 6