نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 50
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 457
صفحه 1 از 23
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Hyacinth Bean
Leguminosae
 
Scotch Laburnum
Leguminosae
 
Laburnum
Leguminosae
 
Red Root
Haemodoraceae
 
Tall Blue Lettuce
Compositae
 
Canada Lettuce
Compositae
 
-
Compositae
 
-
Compositae
 
-
Compositae
 
Indian Lettuce
Compositae
 
-
Compositae
 
-
Compositae
 
Western Wild Lettuce
Compositae
 
Perennial Lettuce
Compositae
 
Blue Lettuce
Compositae
 
Wild Lettuce
Compositae
 
-
Compositae
 
Lettuce
Compositae
 
Celtuce
Compositae
 
Cabbage Lettuce
Compositae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 457
صفحه 1 از 23