نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 55
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 66
صفحه 1 از 4
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
White Lettuce
Compositae
 
Lion's Foot
Compositae
 
Nagi
Podocarpaceae
 
-
Najadaceae
 
-
Najadaceae
 
Spiny Naiad
Najadaceae
 
Sacred Bamboo
Berberidaceae
 
Mazari Palm
Palmae
 
Jonquil
Amaryllidaceae
 
Poet's Narcissus
Amaryllidaceae
 
Wild Daffodil
Amaryllidaceae
 
Bunchflower Daffodil
Amaryllidaceae
 
Spikenard
Valerianaceae
 
Watercress
Cruciferae
 
Watercress
Cruciferae
 
Brown Watercress
Cruciferae
 
Skunk Weed
Polemoniaceae
 
-
Rosaceae
 
American Water Lotus
Nelumbonaceae
 
Sacred Water Lotus
Nelumbonaceae
 
4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 66
صفحه 1 از 4