نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 15
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 155
صفحه 1 از 8
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Sweet Basil
Labiatae
 
Bush Basil
Labiatae
 
Oso Berry
Rosaceae
 
Water Dropwort
Umbelliferae
 
Water Dropwort
Umbelliferae
 
-
Umbelliferae
 
Meadow Parsley
Umbelliferae
 
Water Dropwort
Umbelliferae
 
Whitest Evening Primrose
Onagraceae
 
Evening Primrose
Onagraceae
 
Golden Suncup
Onagraceae
 
Hooker's Evening Primrose
Onagraceae
 
Large-Flower Evening Primrose
Onagraceae
 
-
Onagraceae
 
-
Onagraceae
 
Snake-Needle Grass
Rubiaceae
 
Olive
Oleaceae
 
Akeake
Compositae
 
-
Compositae
 
-
Compositae
 
8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 155
صفحه 1 از 8