نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 40
پهنای کانوپی (متر)
0 - 30
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 71
صفحه 1 از 4
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Fagaceae
 
Japanese Evergreen Oak
Fagaceae
 
Sawthorn Oak
Fagaceae
 
Encina
Fagaceae
 
White Oak
Fagaceae
 
Oriental White Oak
Fagaceae
 
Boz-Pirnal Oak
Fagaceae
 
Swamp White Oak
Fagaceae
 
Turkey Oak
Fagaceae
 
Live Oak
Fagaceae
 
Kermes Oak
Fagaceae
 
Scarlet Oak
Fagaceae
 
Japanese Emperor Oak
Fagaceae
 
Blue Oak
Fagaceae
 
California Scrub Oak
Fagaceae
 
Northern Pin Oak
Fagaceae
 
Black Oak
Fagaceae
 
Evergreen Oak
Fagaceae
 
Southern Red Oak
Fagaceae
 
-
Fagaceae
 
4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 71
صفحه 1 از 4