نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 25
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 27
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Japanese Horseradish
Cruciferae
 
Desert Fan Palm
Palmae
 
-
Caprifoliaceae
 
-
Caprifoliaceae
 
-
Caprifoliaceae
 
-
Caprifoliaceae
 
-
Caprifoliaceae
 
-
Caprifoliaceae
 
Kamahi
Cunoniaceae
 
-
Thymelaeaceae
 
-
Thymelaeaceae
 
Japanese Wisteria
Leguminosae
 
American Wisteria
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Chinese Wisteria
Leguminosae
 
Silky Wisteria
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Ashwagandha
Solanaceae
 
Baw-Baw Berry
Epacridaceae
 
Least Duckweed
Lemnaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 27
صفحه 1 از 2