نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0.4000000059604645 - 10
پهنای کانوپی (متر)
0 - 1.2000000476837158
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 21
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Compositae
 
-
Compositae
 
Japanese Hawkweed
Compositae
 
Spanish Bayonet
Agavaceae
 
-
Agavaceae
 
Spanish Bayonet
Agavaceae
 
Joshua Tree
Agavaceae
 
Buckley's Yucca
Agavaceae
 
Soap Tree
Agavaceae
 
Spoonleaf Yucca
Agavaceae
 
-
Agavaceae
 
Soapweed
Agavaceae
 
Spanish Dagger
Agavaceae
 
Spanish Bayonet
Agavaceae
 
-
Agavaceae
 
Twisted-Leaf Yucca
Agavaceae
 
Mojave Yucca
Agavaceae
 
Adam's Needle
Agavaceae
 
Our Lord's Candle
Agavaceae
 
Ringal
Gramineae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 21
صفحه 1 از 2