نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 10
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 26
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Horned Pondweed
Zannichelliaceae
 
Arum Lily
Araceae
 
-
Rutaceae
 
Winged Prickly Ash
Rutaceae
 
Prickly Ash
Rutaceae
 
-
Rutaceae
 
-
Rutaceae
 
Hercules Club
Rutaceae
 
-
Rutaceae
 
-
Rutaceae
 
Japanese Pepper Tree
Rutaceae
 
Winged Prickly Ash
Rutaceae
 
-
Rutaceae
 
Szechuan Pepper
Rutaceae
 
Sweet Corn
Gramineae
 
Chinese Zelkova
Ulmaceae
 
Japanese Zelkova
Ulmaceae
 
Atamasco Lily
Amaryllidaceae
 
Sandfly Bush
Rutaceae
 
Wild Rice
Gramineae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 26
صفحه 1 از 2