گیاه Abelia triflora

Abelia triflora
آبشار طلایی (علفی)
0
R.Br. ex Wall.
-
0
Caprifoliaceae
Zabelia triflora. (Wallich.)Makino.

عکس

3.5
3
خزان کننده
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب