گیاه Abronia latifolia

Abronia latifolia
-
0
Esch.
Sand Verbena
3
Nyctaginaceae
A. arenaria.

عکس

0.1
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ریشه