گیاه Abutilon x hybridum

Abutilon x hybridum
شجره الملوک
0
hort. ex Siebert.&Voss.
Chinese Lantern
3
Malvaceae

عکس

3
3
همیشه سبز
درختچه
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

گل