گیاه Acacia longifolia

Acacia longifolia
-
0
(Andrews.)Willd.
Sidney Golden Wattle
3
Leguminosae
Mimosa longifolia.

عکس

9
6
همیشه سبز
درخت
متوسط
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
بله
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
غلاف بذر
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
پرچین
تثبیت خاک
چوب
ماده رنگ