گیاه Acacia mucronata

Acacia mucronata
-
0
Willd.
-
3
Leguminosae

عکس

9
6
همیشه سبز
درخت
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
بله
-
-
تحمل بادهای قوی