گیاه Acacia verticillata

Acacia verticillata
-
0
(L'Hér.)Willd.
Prickly Moses
1
Leguminosae

عکس

6
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

گل

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

پرچین