گیاه Acca sellowiana

Acca sellowiana
-
0
(O.Berg.)Burret.
Feijoa
4
Myrtaceae
Acca sellowiana. Orthostemon sellowianus.

عکس

3
3
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

گل
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین