گیاه Acer oblongum

Acer oblongum
-
0
Wall. ex DC.
-
0
Sapindaceae

عکس

9
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
نگهدارنده