گیاه Acer pensylvanicum

Acer pensylvanicum
-
1
L.
Moosewood
0
Sapindaceae

عکس

4.5
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد استفراغ
قفسه سینه
قی آور
کلیه

سایر موارد استفاده

نگهدارنده