گیاه Acer platanoides

Acer platanoides
کرکف، افرای برگ چناری، افرای چناری
0
L.
Norway Maple
2
Sapindaceae

عکس

21
15
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
ماده رنگ
نگهدارنده