گیاه Acer tataricum

Acer tataricum
-
0
L.
Tatarian Maple
2
Sapindaceae

عکس

9
0
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

نگهدارنده