گیاه Acer ukurunduense caudatum

Acer ukurunduense caudatum
-
0
(Wall.)DeJong.
-
1
Sapindaceae
A. caudatum. Wallich.

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

چوب
نگهدارنده