گیاه Achillea ptarmica

Achillea ptarmica
-
1
L.
Sneeze-Wort
3
Compositae

عکس

0.6
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

عطسه آور، محرک ترشح مخاط بینی
قابض خونریزی
قاعده آور
قلبی
محرک تعریق
مسکن دندان درد
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
دورکننده
متفرقه
محصولات مو