گیاه Achnatherum hymenoides

Achnatherum hymenoides
-
0
(Roem.&Schult.)Barkworth.
Indian Millet
3
Gramineae
O. cuspidata. O. membranacea. Stipa hymenoides. S. membranacea.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر