گیاه Acinos rotundifolius

Acinos rotundifolius
-
1
Pers.
-
1
Labiatae
A. forminii. A. graveolens. Calamintha exigua. C. forminii. C. graveolens. (Bieb.)Benth.

عکس

0.3
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

محرک
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

استفاده خوراکی

ادویه