گیاه Aciphylla colensoi

Aciphylla colensoi
-
0
Hook.
Wild Spaniard
2
Umbelliferae

عکس

0.9
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

آدامس
برگ
ریشه