گیاه Aciphylla squarrosa

Aciphylla squarrosa
-
0
J.R.Forst.&G.Forst.
Speargrass
2
Umbelliferae

عکس

2.5
1.5
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

آدامس
برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

صمغ