گیاه Aconitum delphinifolium

Aconitum delphinifolium
-
1
DC.
-
0
Ranunculaceae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

سایر موارد استفاده

انگل کش