گیاه Aconitum heterophyllum

Aconitum heterophyllum
-
2
Wall.
-
1
Ranunculaceae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
صفرا آور
ضد التهاب
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد درد، مسکن درد
قابض
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه