گیاه Aconitum koreanum

Aconitum koreanum
-
0
Raymond.
Korean Monk's Hood
1
Ranunculaceae
A. komarovii. Steinb.

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
قاعده آور، تنظیم کننده قاعدگی
مقوی قلب

استفاده خوراکی

برگ