گیاه Adenophora liliifolia

Adenophora liliifolia
-
0
(L.)Besser.
Ladybells
3
Campanulaceae
A communis. A. fischeri.

عکس

0.45
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل