گیاه Adenophora triphylla

Adenophora triphylla
-
1
(Thunb.)A.DC.
Nan Sha Shen
3
Campanulaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد قارچ
مقوی قلب

استفاده خوراکی

برگ
ریشه