گیاه Aegilops speltoides

Aegilops speltoides
گندم نیا
0
Tausch.
-
1
Gramineae

عکس

0.6
0
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر