گیاه Aegilops triuncialis

Aegilops triuncialis
گندم نیای سه لایه
0
L.
-
1
Gramineae

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر