گیاه Aegopodium podagraria

Aegopodium podagraria
-
2
L.
Ground Elder
3
Umbelliferae

عکس

0.6
1
-
چندساله
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بهبود دهنده زخم
ضد روماتیسم
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین