گیاه Aesculus turbinata

Aesculus turbinata
-
0
Blume.
Japanese Horse Chestnut
3
Hippocastanaceae
Ae dissimilis.

عکس

20
12
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

چوب
صابون