گیاه Aethusa cynapium

Aethusa cynapium
-
1
L.
Fool's Parsley
1
Umbelliferae

عکس

1.2
0
-
یکساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گیاه