گیاه Agapanthus praecox minimus

Agapanthus praecox minimus
-
1
(Lindl.)F.M.Leight.
-
1
Alliaceae
A. umbellatus. pro parte

عکس

0.9
0.6
همیشه سبز
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

قلبی
مقوی معده

استفاده خوراکی

ریشه