گیاه Agastache foeniculum

رتبه خوراکی: 5
رتبه دارویی: 1
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Anise Hyssop
Author: (Pursh.)Kuntze.
خانواده: Labiatae
نام های مترادف: A. anethiodorum. (Nutt.)Britt.
ارتفاع گیاه (متر) : 0.9
پهنای کانوپی (متر) : 0.4

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : -
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: بله
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: زنبور ها
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: خیر
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
برگ
چای
ضماد
قفسه سینه
قلبی
محرک تعریق