گیاه Agave americana

Agave americana
آگاو، آگاو آمریکایی، آگاو آمریکا
3
L.
Agave
3
Agavaceae

عکس

7.5
2.5
همیشه سبز
چندساله
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
بال پولکداران، خفاش ها
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
متفرقه
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ساقه
شیره

سایر موارد استفاده

احیای خاک
پین
حشره کش
ساخت سقف
سوزن
صابون
فیبر
کاغذ
متفرقه