گیاه Agave parryi

Agave parryi
-
1
Engelm.
Century Plant
3
Agavaceae

عکس

0.5
1
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
بید ها، خفاش ها
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ساقه
شیره

سایر موارد استفاده

پین
ساخت سقف
سوزن
صابون
فیبر
کاغذ
متفرقه