گیاه Ageratina ligustrina

Ageratina ligustrina
-
0
(DC.)R.M.King.&H.Rob.
-
0
Compositae
Eupatorium ligustrinum. DC. E. micranthum. E. weinmannianum.

عکس

5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
بله
-
-