گیاه Agropyron elongatum

Agropyron elongatum
-
0
(Host.)Beauv.
Tall Wheatgrass
0
Gramineae

عکس

1.8
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
بله
خیر
-
-

سایر موارد استفاده

احیای خاک
زیست توده