گیاه Agrostemma githago

Agrostemma githago
علف چنگ
1
L.
Corncockle
1
Caryophyllaceae
Githago segetum. Lychnis githago.

عکس

0.9
0.15
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد کرم، کرم کش
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ