گیاه Agrostis perennans

Agrostis perennans
-
0
(Walter.)Tuckerm.
Upland Bent
1
Gramineae

عکس

0.9
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر