گیاه Akebia quinata

Akebia quinata
-
2
(Thunb.)Decne.
Akebia
4
Lardizabalaceae
Rajania quinata.

عکس

12
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
بهبود دهنده زخم
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
سرطان
شیرافزا
ضد بارداری
ضد تومور
ضد درد
ضد ورم
قاعده آور
محرک

استفاده خوراکی

برگ
چای
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
سبد