گیاه Akebia trifoliata

Akebia trifoliata
-
2
(Thunb.)Koidz.
Akebia
4
Lardizabalaceae
Clematis trifoliata. A. lobata.

عکس

9
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

خونساز
شیرافزا
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد تومور
ضد درد، مسکن درد
ضد قارچ
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی قلب

استفاده خوراکی

چای
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

سبد