گیاه Akebia x pentaphylla

Akebia x pentaphylla
-
0
Makino.
-
4
Lardizabalaceae

عکس

9
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

چای
میوه

سایر موارد استفاده

سبد