گیاه Allium cernuum

Allium cernuum
-
2
Roth.
Nodding Onion
5
Alliaceae

عکس

0.45
0.25
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

دافع سنگ ادراری
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده